Procediments urbanístics en tràmit

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SANT JAUME DE LLIERCA

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció de 99.414 € per a la redacció del POUM.

PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL SAU 3 DE SANT JAUME DE LLIERCA

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR SAU 3 DE SANT JAUME DE LLIERCA

MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS ALS ÀMBITS SAU 3 i SAU 4

MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS ARTICLES 93 I 94 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES