Procediments urbanístics en tràmit

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SANT JAUME DE LLIERCA

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció de 99.414 € per a la redacció del POUM.

MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS NÚM. 1/2017 PER A LA QUALIFICACIÓ DE SISTEMES GENERALS DE SERVEIS TÈCNICS A LA PARCEL·LA 99 DEL POLÍGON 1

PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL SAU 3 DE SANT JAUME DE LLIERCA

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR SAU 3 DE SANT JAUME DE LLIERCA

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SNU DE NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER” AL TM DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SNU DE NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS ALS ÀMBITS SAU 3 i SAU 4