Tràmits municipals

Activitats

Informació i documents necessaris:

CERTIFICAT REFERENT A UNA ACTIVITAT (TITULARITAT, EXISTÈNCIA, LLICÈNCIA, ETC)

BAIXA D’ACTIVITAT

VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA

Joventut

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACAMPADES JUVENILS, EN TERRENYS NO AUTORITZATS

SERVEI BUS NIT

Subvencions

SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTE

SUBVENCIONS PER ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI DE SANT JAUME DE LLIERCA

En compliment de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques l’anterior documentació i la que s’escaigui s’haurà de presentar electronicament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, utilitzant la Instància genèrica:

https://seu-e.cat/ca/web/santjaumedellierca/tramits-i-gestions

La documentació ha de venir signada amb signatura digital vàlida

Urbanisme i obres