Tràmits municipals

Activitats

LLICÈNCIA AMBIENTAL. ANNEX II

COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITATS ANNEX III

COMUNICACIÓ D’INICI I MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D’ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB CERTIFICAT TÈCNIC

COMUNICACIÓ D’INICI I MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D’ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB PROJECTE TÈCNIC I CERTIFICAT

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. COMUNICACIÓ PRÈVIA

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. LLICÈNCIA MUNICIPAL

COMUNICACIÓ D’INICI D’EXPLOTACIÓ RAMADERA D’AUTOCONSUM

CERTIFICAT REFERENT A UNA ACTIVITAT (TITULARITAT, EXISTÈNCIA, LLICÈNCIA, ETC)

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ

TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES

BAIXA D’ACTIVITAT

VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA

Joventut

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACAMPADES JUVENILS, EN TERRENYS NO AUTORITZATS

SERVEI BUS NIT

Padró d'habitants

ALTA O CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ D’HABITANTS

CERTIFICATS I VOLANTS DEL PADRÓ D’HABITANTS

  • Informació del tràmit 
  • AVÍS: Durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i de les seves pròrrogues, es podrà sol·licitar per correu electrònic a l’adreça de l’Ajuntament (ajuntament@santjaumedellierca.cat) el certificat d’empadronament indicant: nom i cognoms, DNI, NIE, passaport, …, adreça de l’empadronament en el municipi, nom i cognoms dels demés empadronats en el domicili i el seu DNI, NIE, passaport, … (en el cas de certificats col·lectius) , adreça del correu electrònic, motiu de la sol·licitud, telèfon de contacte, etc. L’Ajuntament acusarà rebut de la sol·licitud pel mateix mitjà, comprovarà que el sol·licitant i, si s’escau, la resta de persones estan empadronades en l’habitatge, i remetrà el certificat a l’adreça de correu electrònic indicada pel sol·licitant.
  • Documents i formularis

Urbanisme i obres