Pressupostos

Aprovació definitiva pressupostos

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural). El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal i es regeix pel principi d’equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Consulta els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

PRESSUPOST 2019

Execució trimestral

Modificacions pressupostàries

MODIFICACIONS 2018

Objectius d'estabilitat pressupostària

Liquidació de pressupostos

Consulta els diferents informes de secretaria-intervenció de la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

El contingut de la liquidació del pressupost està regulat en l’article 93 del Reial decret 500/1990 de la forma següent:

 1. La liquidació del pressupost posa de manifest:
  • a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
  • b) Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.
 2. Com a conseqüència de la liquidació del pressupost, han de determinar-se:
  • a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament en data 31 de desembre.
  • b) El resultat pressupostari de l’exercici.
  • c) Els romanents de crèdit.
  • d) El romanent de tresoreria.

Compte general

Coneix els comptes generals de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Nivell d'endeutament