Any 2019

ORDENANCES FISCALS 2019

1. ORDENANCES GENERALS

1.1 O.F. GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS


2. IMPOSTOS OBLIGATORIS

2.1 O.F. DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

2.2 O.F. DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

2.3 O.F. DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


3. IMPOSTOS POTESTATIUS

3.1 O.F. DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

3.2 O.F. DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA


4. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

4.1 O.F. DE LA TAXA PER OCUPACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

4.2 O.F. DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC

4.3 O.F. DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL


5. TAXES PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I PRESTACIÓ DE SERVEIS

5.1 O.F. DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

5.2 O.F. DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES

5.3 O.F. DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDUS MUNICIPALS

5.4 O.F. DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

5.5 O.F. DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

5.6 O.F. DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

5.7 O.F. TAXA DEL SERVEI D’ACOLLIDA

5.8 O.F. DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI

5.9 O.F. DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS

5.10 O.F. DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC

5.11 O.F. DE LA TAXA PEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS EN RELACIÓ AL CENS I A LA RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA