Any 2016

ORDENANCES FISCALS 2016

 

1. ORDENANCES GENERALS

 

2. IMPOSTOS OBLIGATORIS

 

3. IMPOSTOS POTESTATIUS

 

4. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

 

5. TAXES PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I PRESTACIÓ DE SERVEIS