Informació al contribuent

Gestió tributària i recaptació – SANT JAUME DE LLIERCA

Calendari fiscal

1.- TRIBUTS GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT

Concepte Període Termini d’ingrés en període voluntari Data de cobrament dels rebuts domiciliats
Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM)
Anual 1 de març a 30 d’abril 10-15 d’abril
Taxa escombraries
Anual 50% 1 de juny a 31 de juliol
50% 15 d’octubre a 15 de desembre
10-15 de juliol
25-30 de novembre
Taxa pel servei de
subministrament d’aigua
Trimestral
Taxa pel servei de clavegueram Trimestral
Taxa conservació cementiri Anual 1 d’octubre a 30 de novembre 1-5 de novembre
Taxa servei acollida Mensual Mensual

 

2.- TRIBUTS GESTIONATS PER XALOC

Impost Període de cobrança Fracció Tramitació Import
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 1 de setembre a 31 d’octubre
Impost sobre Béns Immobles Rústica (IBIR) 15 d’abril a 15 de juny
Impost sobre Béns Immobles Urbana (IBIU) 15 d’abril a 15 de juny 30-40-30% PER INSTÀNCIA 90 €

 

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reial decret legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, la comunicació del període de pagament s’haurà de dur a terme de forma col·lectiva, amb la publicació dels edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats, amb l’advertiment que, transcorreguts els terminis d’ingrés assenyalats, els deutes que no hagin estat pagats seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

 

Pagament

Lloc i horari de pagament:

  • Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (AIGUA, TAXESC, CMNTR, IVTM)
  • Oficina de la Garrotxa (IBI-U, IBI-R, IVTNU, IAE)

Adreça: Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot

Telèfon: 972 27 49 93

Fax: 972 26 06 25

E-mail: garrotxa@xalocgirona.cat

 

Plànol de situació:

Veure el mapa

 

Forma de pagament:

  • Domiciliació bancària
  • Personalment a través de les entitats bancàries col·laboradores
  • Per internet, caixer automàtic o a través dels serveis de banca telefònica
  • Personalment a l’Ajuntament
  • Oficina virtual