Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6914 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6812 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'exposició pública dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6471 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de substitució temporal de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6023 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre delegació de competències de l'alcalde a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6022 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5913 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5497 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci referent al règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5262 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5252 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5126 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de delegació de competències a les regidores i regidors