Retribucions

Sr. Jordi Cargol i Cros, Alcalde – Presidència i urbanisme
26.659,50€ anuals. Règim de dedicació parcial del 75% les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre:

Sra. Maria Lourdes Barris i Costa, 1a Tinent d’Alcalde – Regidoria de Cultura, participació ciutadana i obra pública
8.778,84 € anuals. Règim de dedicació parcial del 25% les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any.

Sr. Marc Minguez i Regidor, 2n Tinent d’Alcalde – Regidoria d’Obra pública, brigada i serveis municipals
9.299,15 € anuals. Règim de dedicació parcial del 25% les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any.

Sra. Lluïsa Maria Privat i Marcé, Regidora – Regidoria de Benestar social i salut
Dedicació parcial del 25% la qual es percebrà mitjançant assistència al ple 110€

Sr. Joan Soler i Yebra, Regidor – Regidoria de Joventut, esports i turisme
420 € mensuals. Règim de dedicació parcial del 25% les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any.

Sr. Xavier Reixach i Subirana, Regidor – Regidoria de Promoció econòmica i comerç
420 € mensuals. Règim de dedicació parcial del 25% les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any.

Sra. Maria Vila Font – Regidoria de Participació ciutadana
420 € mensuals. Règim de dedicació parcial del 25% les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any.