Retribucions

Equip de govern

Sr. Jordi Cargol i Cros
Alcalde

17.154,61 euros de sou brut anual dividit en 14 mensualitats (1.225,33 €/mes)

Sra. Lourdes Barris i Costa
1a Tinent d’alcalde – Regidora de l’àrea d’educació i ensenyament, i de l’àrea de  lleure i participació ciutadana

300€ mensuals
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local 35,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €
Per substitució de l’alcaldia: La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde

Sr. Toni Cruz i Gifre
2n Tinent d’alcalde – Regidor de l’àrea d’economia i hisenda, i de l’àrea de lleure i participació  ciutadana

150€ mensuals
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local 35,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €
Per substitució de l’alcaldia: La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde 

Sr. Marc Minguez i Regidor
Regidor/delegat – Regidora de l’àrea de salut pública, medi ambient i noves tecnologies, i de l’àrea de lleure i participació ciutadana

300€ mensuals
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local amb veu però sense vot 35,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €

 

Equip a l’oposició

Sr. Ferran Puig i Estartús
Regidor

Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €

Sra. Clara Bayona i Lucena
Regidora

Per assistència efectiva als Plens 65,00 €

Sra. Rosó Domènech i Ferrer
Regidor

Per assistència efectiva als Plens 65,00 €