Ple

El Ple de la corporació està format per 7 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Composició del Ple

EQUIP DE GOVERN

ALCALDE (Junts per Sant Jaume)

 • Sr. Jordi Cargol i Cros

REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN (Junts per Sant Jaume)

 • Sra. Maria Lourdes Barris i Costa
 • Sr. Marc Minguez i Regidor
 • Sra. Susanna Anguita i Curós
 • Sr. Joan Soler i Yebra
 • Sr. Xavier Reixach i Subirana

REGIDORS DE L’EQUIP A L’OPOSICIÓ

 • La legislatura 2019-2023 l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca no disposa d’equip a l’oposició

SECRETARI

 • Sr. Ramon Santandreu Vila

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari dels Plens

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindran lloc el quart dimarts de cada tres mesos, a les 20.00 hores, fixant el dia 24 de setembre de 2019 per a la celebració de la primera sessió plenària. Es faculta a l’alcalde perquè motivadament pugui avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília de festivitat, estigui inclòs en període vacances o altres circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin. El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999)

Convocatòries del Ple

Consulta aquí quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes del Ple

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

Clica aquí per conèixer les actes de ple aprovades de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca que deixen constància de la presa de decisions.

Mocions presentades

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020

 • Ple Extraordinari Urgent 29 12 2020 – no es van presentar mocions
 • Ple Extraordinari Urgent 10 11 2020 – no es van presentar mocions
 • Ple Ordinari 30 06 2020 – no es van presentar mocions
 • Ple extraordinari 09 06 2020 – no es van presentar mocions
 • Ple Ordinari 28 01 2020 – no es van presentar mocions

ANY 2019

ANY 2018

 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca 27/12/2018 No es van presentar mocions
 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca 31/10/2018 No es van presentar mocions
 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca 04/10/2018 No es van presentar mocions
 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca 27/09/2018

Presentada conjuntament per PDeCAT i Junts-AM – Moció per nomenar l’espai públic del centre del poble: Plaça Major, 1 d’Octubre de 2017 Presentada conjuntament per PDeCAT i Junts-AM – Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre

 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca 24/05/2018

Presentada conjuntament per PDeCAT i Junts-AM – Moció en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta l’assemblea de professorat d’El Palau i la Plataforma Presentada conjuntament per PDeCAT i Junts-AM – Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals

 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca  22/03/2018

Presentada conjuntament per PDeCAT i Junts-AM – Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes, la llibertat i els valors democràtics

 • Ple ajuntament de Sant Jaume de Llierca 25/01/2018 No es van presentar mocions

Resum desenvolupament i acords del ple

En aquest apartat podràs llegir el resum del desenvolupament dels plens de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020